Amaç ve İlkelerimiz

Amaç ve İlkelerimiz

Sendika, çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı taşır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için;

Devletin; ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk İlkelerinin yaşatılması doğrultusunda;

Demokratik ilkelerden sapmadan;

  • Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret almalarını sağlamaya çalışır.

  • Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alır.

  • Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak Sosyal Güvenlik Sistemini geliştirmeye gayret eder.

  • Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.

  • Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce felsefesi, inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

  • Sendika, Türk Sendikacılık ülküsüne bağlı kalmak kayıt ve şartı ile üyelerinin Ekmek - Barış - Özgürlük, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmaları benimsemeyi başlıca prensiplerinden biri sayar.

  • Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir.

 

 

Hakkımızda